ข้อมูลที่ถูกต้อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คำตอบของการใช้ชีวิตในยุคนี้

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราใช้ชีวิตไม่ปกติ ได้อย่างปกติที่สุด คือการได้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ศิลปะในการสื่อสารมีผลโดยตรงต่อการตอบรับของคนฟัง และมีวิธีใช้แตกต่างกันไปตามบริบทและคนที่เราต้องการสื่อสาร เราจะฝึกใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด