Catalog Update

เป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใคร หรือใครเก่งกว่ากัน สิ่งสำคัญอยู่ที่ ใครสามารถตระหนักรู้ ยอมรับ และรับมือกับความคิดตนเอง ได้ดีกว่ากัน