Preparing Yourself New Possibilities for Business and Career

อยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มได้ด้วยการทำความเข้าใจตัวเอง ค้นหาสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและตั้งเป้าหมายไปข้างหน้า ทลายกรอบความคิดเดิม เพราะในเวลานี้ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้แค่เริ่มต้นทำ

Working (form home) Productively & Efficiently

เครียด จิตตก จากระวังกลายเป็นระแวง ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานที่บ้านก็งานเข้าแบบไม่มีหยุด จนหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองไม่ได้ เปลี่ยนคำว่า Work Hard เป็น Work Smart

ฝึกใช้ zoom ให้คล่องก่อนเรียน Virtual Class

Zoom คืออะไร ต้องกดยังไง ต้องเข้าตรงไหน พบกับผู้ช่วยของคุณ น้องอีฟ น้องโม น้องเวกัสที่จะมาสอนเทคนิคแบบขั้นเทพให้คุณใช้ zoom คล่องภายใน 30 นาที